Sacred Mantras Salutation To The God Vol – 2

90.00

  1. ARC229_Apadam Apa Hataram 0:30
  2. ARC229_Aum Poornamadah Poornamidam 0:30
  3. ARC229_Kalyana Adbhuta Gaatraya 0:30
  4. ARC229_Karacharana Kritam Vaa 0:30
  5. ARC229_Krishnaya Vasudevaya 0:30
  6. ARC229_Lakshmeem Ksheera Samudra Raja 0:30
  7. ARC229_Loka Veeram Mahaa Poojyam 0:30
  8. ARC229_Oushade Chintaye Vishnum 0:30
  9. ARC229_Vakratunda Mahakaya- 0:30
  10. ARC229_Yakundendu Thushara Hara Davalam 0:30
  11. ARC229_Yatra Yatra Raghunatha Keertanam 0:30